top of page
Tina Jančigaj Ausec

Tina Jančigaj Ausec 

direktor

Za mano je več kot 24 let bančnih izkušenj, predvsem na področju sodelovanja z malimi podjetji ter zasebniki.


V teh letih sem razvila poglobljeno razumevanje bančnih produktov, procesov in uporabljenih analitičnih metod, ki jih banke uporabljajo pri odločanju glede financiranja podjetij in zasebnikov. 

Hkrati se zelo dobro zavedam izzivov, s katerimi se stranke srečujejo pri komunikaciji s finančnimi institucijami in dokumentaciji, ki jo le-te zahtevajo.

Moja posebnost in hkrati cilj je ustvariti sinergijo med finančno institucijo in stranko ter z vsemi deležniki še naprej graditi zaupen in dolgoročen odnos.  

Od leta 2014 do leta 2022 sem bila tudi članica nadzornega sveta občine Sežana, ki je najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v občini.  NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje vseh uporabnikov proračunskih sredstev.

bottom of page