Tina Jančigaj Ausec

Tina Jančigaj Ausec 

direktor

Za mano je več kot 24 let bančnih izkušenj, predvsem na področju sodelovanja z malimi podjetji ter zasebniki.


V teh letih sem razvila poglobljeno razumevanje bančnih produktov, procesov in uporabljenih analitičnih metod, ki jih banke uporabljajo pri odločanju glede financiranja podjetij in zasebnikov. 

Hkrati se zelo dobro zavedam izzivov, s katerimi se stranke srečujejo pri komunikaciji s finančnimi institucijami in dokumentaciji, ki jo le-te zahtevajo.

Moja posebnost in hkrati cilj je ustvariti sinergijo med finančno institucijo in stranko ter z vsemi deležniki še naprej graditi zaupen in dolgoročen odnos.  

Od leta 2014 sem tudi članica nadzornega sveta občine Sežana, ki je najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v občini.  NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje vseh uporabnikov proračunskih sredstev.